Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Utbrott av barnsängsfeber på två förlossningsavdelningar

Vårdutveckling 13 DEC 2019 Utredningen av två utbrott av barnsängsfeber presenteras. Hos fyra av de fem patienterna med barnsängsfeber hade smittspridning sannolikt skett från personal. Smittspridningen hade sannolikt kunnat undvikas genom noggrann följsamhet till basala hygienrutiner. ()

Torakal aktinomykos – allvarlig sjukdom och en diagnostisk svår utmaning

Fallbeskrivning 04 DEC 2019 Aktinomykos i toraxregionen är en sällsynt men allvarlig sjukdom. Diagnostiken är svår eftersom bakterien kräver specialmedium och lång tid för att växa. Här presenteras tre patientfall som illustrerar kliniken och de diagnostiska svårigheterna.  (1 kommentar)

Fördröjd vård är den vanligaste avvikelsen inom ögonsjukvården

Originalstudie 03 DEC 2019 Hos patienter med glaukom eller våt makuladegeneration kan fördröjd vård leda till irreversibel synnedsättning. ()

HUVS – sällsynt men inte ofarlig vaskulit associerad med urtikaria

Rapport 29 NOV 2019 Hypokomplementemiskt urtikariellt vaskulitsyndrom (HUVS) är en sällsynt men potentiellt allvarlig immunkomplexmedierad vaskulit. Hudbiopsi, inklusive immunfluorescensmikroskopi, är en central del av utredningen, och förekomst av antikroppar mot komplementproteinet 1q (anti-C1q) har hög sensitivitet för HUVS. ()

Neonatal purulent parotit ovanlig men potentiellt allvarlig infektion

Fallbeskrivning 29 NOV 2019 Infektionen är ovanlig och karaktäriseras av svullnad, ömhet och rodnad över glandula parotis. Tillståndet drabbar vanligtvis tidigare helt friska barn som är ett par dagar till en månad gamla. ()

Argonplasmakoagulation effektiv vid solitärt rektalt ulkussyndrom

Fallbeskrivning 26 NOV 2019 Argonplasmakoagulation är en inte etablerad men effektiv behandlingsmetod som kan utnyttjas vid behandlingsresistenta fall av solitärt rektalt ulkussyndrom. ()

Höjda transaminaser beskrivna för alla orala antikoagulantia

Läkemedelsfrågan 25 NOV 2019 Ttransaminasstegring finns beskriven i litteraturen för alla tillgängliga orala antikoagulantia. Beträffande apixaban tycks transaminasstegring ske inom något dygn till månad(er) efter insättning och snabbt gå i regress efter seponering. ()

Spinal infektion med ryggmärgs­påverkan kräver snabba åtgärder

Originalstudie 20 NOV 2019 En genomgång av anmälningar till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) avseende ryggmärgspåverkan vid spinala infektioner visade att fördröjd diagnos och behandling av infektionsorsakad nervpåverkan i många fall sannolikt ledde till allvarliga restsymtom. (1 kommentar)

Badhusfötter – ny diagnos i Sverige

Fallbeskrivning 19 NOV 2019 Under februari och mars 2019 observerade personal vid Akademiska barnsjukhusets akutmottagning i Uppsala en anhopning av barn som sökte vård på grund av ömmande och rodnande svullnader på fotsulorna. Det visade sig att alla barn hade besökt samma badhus. (1 kommentar)

Skador inom ridsporten – förebyggande av största vikt

Översikt 15 NOV 2019 För att undvika allvarliga skador krävs kartläggning av när och hur olyckorna sker samt utbildningsinsatser, framför allt vad gäller hantering av hästar och adekvat skyddsutrustning. (4 kommentarer)

Möjligheter och utmaningar för läkare

Temainledning 12 NOV 2019 Innovation är både en möjlighet och en utmaning för läkarkåren. I det här temat beskrivs några olika aspekter på innovation inom sjukvården och hur läkares arbete påverkas.  (1 kommentar)

Innovation handlar om att nyttiggöra något nytt och nyttigt

Temaartikel 12 NOV 2019 Vissa problem inom vården kan med fördel lösas genom innovationer som riktas mot grundorsakerna till att skador eller sjukdomar uppstår. Ett exempel är införandet av skyddsbågen i traktorer 1959, som kraftigt minskade dödstalen på grund av vältolyckor. ()

Innovationssystem för framtidens sjukvård

Temaartikel 12 NOV 2019 Svensk sjukvård planerar för strukturella förändringar. För att dessa ska kunna ske effektivt behöver ett stort antal innovationer på olika nivåer åstadkommas. Förutsättningarna för innovation i sjukvården har förändrats och nya arbetssätt krävs för att lyckas. ()

Implementering – verktyget som ser till att innovation och kontext fungerar ihop

Temaartikel 12 NOV 2019 Implementering kräver noggrann reflektion kring om den aktuella lösningen är den bästa, vad som konkret behöver göras annorlunda när innovationen används och hur beteendeförändring ska vara möjlig och önskvärd på både kort och lång sikt. ()

Verksamhetsbaserad HTA gör vården mer evidensbaserad

Temaartikel 12 NOV 2019 En genomgång av åtgärder efter 85 verksamhetsbaserade HTA-rapporter visar att dessa gör vården mer evidensbaserad, t ex genom att bidra till att nya metoder/insatser med bättre patientnytta används och att vetenskapliga studier initieras i efterförloppet för att fylla identifierade kunskapsluckor. ()

Flera olika innovationer krävs för att mota antibiotikaresistens

Temaartikel 12 NOV 2019 För att bemöta antibiotikaresistens krävs det en kombination av flera innovationer, som kan grupperas i sex innovationsområden. Systeminnovationer såsom samverkansplattformar krävs för att koppla ihop de sex innovationsområdena och öka koordineringen mellan de involverade parterna. ()

Vårdsamordnare för depression – effektivt grepp i primärvården

Översikt 04 NOV 2019 Införandet på vårdcentral av en vårdsamordnare för depression har mycket goda effekter på såväl patient- och vårdcentralsnivå som samhällsnivå. Studier för att uppnå evidens för teamsamverkan i primärvården bör utgå från och genomföras i primärvården. ()

Ny förenklad motgiftsbehandling vid förgiftning med paracetamol

Rapport 01 NOV 2019 Giftinformationscentralen ändrar rekommenderad dosering av N-acetylcystein vid paracetamolförgiftning. Syftet är att, med bevarad behandlingseffektivitet, förenkla administrering, minska risken för feldosering och minska biverkningsfrekvensen. ()

PFAPA-syndrom – en viktig differential­diagnos hos barn med återkommande feberepisoder

Översikt 29 OKT 2019 PFAPA är den vanligaste autoinflammatoriska sjukdomen i Sverige och en viktig differentialdiagnos till infektioner hos barn som söker vård på grund av feber såväl i primärvården som på akutmottagningar. PFAPA är en sjukdom som varje barnläkare kommer att träffa på flera gånger under sin karriär. ()

Hyper­ton NaCl-lösning tycks inte vara effektiv för små barn med bronkiolit

Översikt 22 OKT 2019 Vid måttligt svår bronkiolit har inhalation av hyperton NaCl-lösning troligen ingen kliniskt signifikant effekt och ska inte användas som rutin. I svåra fall av bronkiolit kan inhalation av hyperton NaCl-lösning övervägas, men gynnsam effekt är inte fastställd. (2 kommentarer)

Handläggning av infektioner vid ortopediska implantat en utmaning för vården

Översikt 22 OKT 2019 Ortopediska implantatassocierade infektioner kompliceras av mikroorganismers biofilmsbildning på implantatets yta, och därför krävs behandlingsstrategier, både avseende kirurgi och antibiotikaval, som tar hänsyn till detta. Ett multidisciplinärt samarbete mellan olika specialiteter och professioner är i många fall nödvändigt för att uppnå framgång.  (1 kommentar)

Patient med diagnosen koxartros visade sig ha avaskulär nekros

Fallbeskrivning 21 OKT 2019 Patienten hade initialt en typisk bild av koxartros. Men tillståndet visade sig efter en lång utredning vara avaskulär nekros, en viktig differentialdiagnos vid höftledssmärta.Tidig diagnostik och behandling minskar lidandet för patienter med avaskulär nekros. ()

Nätvårdsanvändare i Skåne kontaktade oftare vårdcentral

Originalstudie 18 OKT 2019 Invånare i Region Skåne som använde digitala vårdtjänster 2016–2018 kontaktade även fysiska vårdcentraler oftare än andra invånare och besökte akutmottagning minst lika ofta. ()

Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv

Utbildning och forskning 16 OKT 2019 Specialisttentamen kan vägleda lokal utbildning, ge återkoppling till läkare under ST-tjänstgöring och bidra till utvecklingen av nationella vårdstandarder. Den svenska specialisttentamen i akutsjukvård består av sex deltentamina och 118 fall. Ansvar för genomförandet av tentamen åligger varje programs utbildningsansvariga. ()

När patienten vill ha behandling som vi inte tror är den optimala

Etik och läkarroll 15 OKT 2019 Ett vanligt etiskt dilemma i kliniken berör avvägningar mellan att göra gott och att respektera patientens autonomi. I artikeln beskrivs en särskild form av detta dilemma, där patienten efterfrågar en behandling som läkaren har skäl att tro kommer att leda till suboptimalt resultat. (1 kommentar)

Med accelerometrar kan fysisk aktivitet mätas objektivt

Översikt 14 OKT 2019 Accelerometrar används i stor utsträckning inom forskning och i viss grad i klinisk verksamhet för att fastställa fysisk aktivitet, men de ställer krav på användarna. (2 kommentarer)

Utredning och behandling kan ge bättre livskvalitet och psykisk hälsa

Översikt 11 OKT 2019 Utredning och behandling av transsexualism sker i samförstånd med barnen/ungdomarna och föräldrar. Utredningen är flerårig och syftar till att bland dem som söker vård identifiera de barn/ungdomar som har klassiska symtom på transsexualism och som tillhör den grupp som ska ha behandling. (2 kommentarer)

Multidisciplinärt samarbete har gett bättre kunskapsläge

Översikt 11 OKT 2019 Det finns en lång erfarenhet av transsexualism bland barn och ungdomar. De har ett lidande som bör lindras. Dagens kunskapsläge baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Transsexualism är troligen en normalvariant av mänskligt beteende och grundläggs tidigt i utvecklingen. (2 kommentarer)

Extremt förtidig födelse – svåra utmaningar trots stora framsteg

Temaartikel 08 OKT 2019 Överlevnaden till 1 års ålder är hög hos extremt för tidigt födda barn i Sverige, vilket är kopplat till en höggradigt genomförd centralisering av prenatal och neonatal vård. Förekomsten av neonatal sjuklighet efter extremt förtidig födelse är i hög grad kopplad till framtida funktionsnedsättning hos det växande barnet och är en stor kvarstående utmaning. ()

Förtidsbörd största perinatala problemet

Temaartikel 08 OKT 2019 Cirka 15 miljoner barn föds för tidigt i världen varje år. I Sverige utgör förtidsbörd 5,7 procent av alla förlossningar. Internationellt rapporteras från vissa länder upp till 18 procent. Den biologiska förståelsen av de mekanismer som resulterar i förtidsbörd är fortfarande mycket begränsad. ()

Barn räddas – svåra utmaningar kvarstår

Temainledning 08 OKT 2019 Vården av för tidigt födda barn har utvecklats snabbt – överlevnaden har ökat och sjukligheten minskat. I det här temat diskuteras orsaker till och konsekvenser av förtidsbörd. ()

Prediktion, prevention och behandlingsmetoder

Temaartikel 08 OKT 2019 Tillgång till bra prediktionsmodeller, förbättrad prevention för kvinnor med hög risk och ökad kunskap om akuta åtgärder vid hotande förtidsbörd är viktiga förutsättningar för framsteg när det gäller förtidsbörd och dess konsekvenser.  ()

De flesta för tidigt födda barn får normal utveckling och god hälsa

Temaartikel 08 OKT 2019 För tidigt födda barn överlever efter allt kortare graviditetslängd tack vare modern obstetrik och neonatal intensivvård. Barn födda mer än 3 månader för tidigt (extremt tidigt födda) löper stora risker för försenad psykomotorisk utveckling, inlärningssvårigheter, ADHD, autismspekt­rumtillstånd och bestående påverkan på lungfunktion. ()

Föräldrarollen i neonatalvården behöver anpassas och utvecklas

Temaartikel 07 OKT 2019 En komplicerad graviditet och förlossning av ett för tidigt fött barn innebär att mamman, pappan och hela familjen försätts i en svår situation. Neonatalvården bör organiseras utifrån begreppet barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård, med föräldrarna som primärt omvårdnadsansvariga. (3 kommentarer)

Att födas några veckor för tidigt – spelar det någon roll?

Temaartikel 07 OKT 2019 Riskerna med att födas några veckor för tidigt underskattas ofta. Lätt underburna barn drabbas emellertid i hög utsträckning av andningsstörningar, behandlingskrävande hyperbilirubinemi, hypoglykemi, hypotermi och uppfödningssvårigheter, och de behöver ofta läggas in på neonatalavdelning. ()

Överdos av prilokain/lidokain kan ge svår methemoglobinemi

Fallbeskrivning 01 OKT 2019 Vi rapporterar här tre fall där felaktig användning av prilokain/lidokain-kräm gav upphov till allvarliga komplikationer hos spädbarn. (2 kommentarer)

Mödradöd i Sverige: Vården hade många gånger kunnat vara bättre

Originalstudie 30 SEP 2019 En genomgång av totalt 67 mödradödsfall i Sverige åren 2007‒2017 visar att direkta dödsorsaker domineras av hypertensiv sjukdom/preeklampsi, följt av tromboembolisk sjukdom, sepsis och obstetrisk blödning. (3 kommentarer)

Systemisk skleros – en ovanlig men viktig diagnos i primärvården

Översikt 27 SEP 2019 Systemisk skleros är en heterogen systemsjukdom med betydande morbiditet och mortalitet. Sjukdomen är gåtfull och svårbehandlad där tidig diagnos är viktig för att motverka irreversibla skador.  ()

Säker och känslig analysmetodik viktig vid misstänkta fall av ofrivillig drogning

Fallbeskrivning 25 SEP 2019 En yngre kvinna inkom med ambulans till sjukhus med symtom på antikolinergt syndrom som behandlades med fysostigmin. Analysresultatet, symtombilden och kvinnans berättelse indikerade att hon hade utsatts för ofrivillig drogning med skopolamin. ()

Behandling av ätstörningar vid samtidiga ADHD-symtom

Översikt 17 SEP 2019 Det finns ett samband mellan bulimia nervosa/hetsätningsstörning och ADHD/hög nivå av ADHD-symtom. Hög nivå av ADHD-symtom kan försämra prognosen vid behandling av ätstörningar med kontrollförlust över matintaget, hetsätning och självrensning. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.