Annons
Annons Annons

5 frågor till Anna Sundholm

bild

Författarintervjun 26 APR 2019 Anna Sundholm, neurolog och biträdande överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, presenterar tillsammans med kollegor handläggning vid idiopatisk intrakraniell hypertension. 

Idiopatisk intrakraniell hyper­tension – riktlinjer saknas ännu

Översikt 26 APR 2019 Ett förslag till nationellt handläggningsstöd för utredning, behandling och uppföljning av patienter med idiopatisk intrakraniell hypertension har tagits fram efter konsensusdiskussion på ett nationellt multidisciplinärt möte och baserats på publicerade data.

Annons Annons

Extrem nedgång av barnadödlighet efter malariasatsning

bild

Nya rön 25 APR 2019 En global satsning mot malaria med ny diagnostik, nya läkemedel, impregnerade myggnät samt inomhussprej, och i Zanzibar dessutom med politiskt stöd, minskade malariaprevalensen och -incidensen med 96 respektive 94 procent samt frekvensen myggbett med 98 procent. (1 kommentar)

Sömnbrist försämrar förmågan till emotionell reglering

bild

Nya rön 24 APR 2019 Experimentell sömnbrist orsakade minskad positiv affekt och försämrad förmåga till emotionell reglering hos yngre försökspersoner, men inte hos äldre. Det visar en avhandling med syftet att undersöka mekanismer för hur störd sömn påverkar emotionella funktioner, mental trötthet och sömnighet.

Ökad risk för prematuritet hos gravida med typ 1-diabetes

bild

Nya rön 23 APR 2019 Högt HbA1c under graviditeten var associerat till ökad risk för graviditetskomplikationer inklusive risken för prematuritet. Det visar en studie gjord vid Karolinska institutet bland kvinnor med och utan typ 1-diabetes. Även kvinnor med typ 1-diabetes som hade HbA1c på rekommenderad nivå hade ökad risk för komplikationer. (1 kommentar)

bild

Antipsykotika förknippade med ökad mortalitet vid demens

Nya rön 23 APR 2019 Lämpligheten av antipsykotiska läkemedel till patienter med demens har ifrågasatts, men fortfarande får flera procent av patienterna med demens antipsykotika. En studie visar nu att både atypiska och typiska antipsykotiska läkemedel ökade risken för död hos patienter med demens. (1 kommentar)

Ny läkarutbildning bör samordnas nationellt

Reflexion 16 APR 2019 »… utbildningsplaner som bland annat underlättar byte av studieort under utbildningen är efterlängtade.«  

5 frågor till Kristina Dunder

bild

Författarintervjun 16 APR 2019 Kristina Dunder, Läkemedelsverket, är en av författarna till en artikel om proceduren för godkännande av nya läkemedel.

bild

Läkemedelsverket aktivt i EU:s godkännande av nya läkemedel

Översikt 16 APR 2019 Läkemedelsverket anlitas ofta som rapportör för nya läkemedel och ansvarar för ca 20 av totalt ett hundratal rapportörskap per år i den centrala proceduren för godkännande i hela EU.

bild

Defibrillatorväst ger tillfälligt skydd mot plötslig hjärtdöd

Rapport 15 APR 2019 En defibrillatorväst är säker och effektiv för att detektera och bryta ventrikulär takyarytmi men saknar pacemakerfunktion. Vid förhöjd risk för plötslig hjärtdöd kan defibrillatorväst övervägas fram till dess att reversibel orsak åtgärdats eller defibrillator implanterats.

bild

Viktigt att maximera följsamheten till kolesterolsänkare vid typ 2-diabetes

Nya rön 12 APR 2019 I en avhandling undersöktes följsamheten till kolesterolsänkande läkemedel samt hur följsamheten påverkade risken för kardiovaskulära utfall och död bland 100 000 svenska patienter med typ 2-diabetes. Det visade sig att risken för kardiovaskulära utfall gradvis ökade med lägre nivå av följsamhet.

Nya europeiska riktlinjer för hypertoni ger utmaningar

bild

Medicinsk kommentar 12 APR 2019 I de nya europeiska riktlinjerna för hypertoni rekommenderas för patienter <65 år blodtrycksmål 120–129/<80 mm Hg och för patienter >65 år 130–139/<80 mm Hg. Patientens totala riskprofil ska ­beaktas och behandling av högriskpatienter prioriteras. Följsamheten ökas genom enkel dosering och ökad delaktighet för patienterna.

bild

Aktivt omhändertagande kan rädda över hälften av barn födda i vecka 22

Nya rön 11 APR 2019 Över 50 procent av barnen födda i vecka 22 överlevde i Uppsala med proaktiv handläggning, jämfört med 8 procent på ett sjukhus i Columbus där barnen gavs vård utifrån ansvariga läkares bedömning av prognos i kombination med föräldrarnas önskemål, så kallad selektiv handläggning.

bild

ABC om Vanliga tillstånd i hand och handled, del 2 Triggerfinger, Dupuytrens kontraktur och ganglion

Medicinens ABC 11 APR 2019 År 2016 opererades fler än 16 000 patienter på handkirurgiska kliniker i Sverige till följd av skada eller sjukdom i finger, hand och handled. Denna ABC-artikel beskriver aktuellt kunskapsläge för några vanliga handkirurgiska diagnoser: triggerfinger, Dupuytrens kontraktur och ganglion.

4 frågor till Kristian Samuelsson

bild

Författarintervjun 09 APR 2019 Kristian Samuelsson är en av författarna till veckans ABC-artikel om vanliga tillstånd i hand och handled, del 1, som handlar om karpaltunnelsyndrom, morbus de Quervain och tumbasartros. 

Vanliga tillstånd i hand och handled, del 1

Medicinens ABC 09 APR 2019 Smärta i hand och handled samt nedsatt handfunktion till följd av olika tillstånd och sjukdomar är vanliga sökorsaker inom primärvården. I denna ABC-artikel beskrivs några vanliga sjukdomstillstånd i hand och handled: karpaltunnelsyndrom, morbus de Quervain och tumbasartros   (1 kommentar)

Säkerhetsbestämmelser i vården – finns dom?

Reflexion 09 APR 2019 »Kan det spegla att vi lärare och äldre kollegor inte ser på dessa som säkerhetsbestämmelser utan mer som just en rutin (yrkesvana)?« ()

Insulinresistens vanligt hos barn och ungdomar med fetma

Medicinsk kommentar 08 APR 2019 Insulinresistens och prediabetes är allvarliga tillstånd som medför ökad risk för hjärt–kärlkomplikationer och typ 2-diabetes. Det är angeläget att tidigt identifiera och behandla dessa tillstånd hos barn/ungdomar. ()

Annons Annons

Prediabetes – mål för intervention

Översikt 08 APR 2019 Olika prediabetiska tillstånd utgör förstadier till manifest typ 2-diabetes och medför även i sig en förhöjd kardiovaskulär risk. Det går att förhindra att prediabetes progredierar till manifest typ 2-diabetes. (7 kommentarer)

Lovande resultat för ny behandling mot akut porfyri

Nya rön 05 APR 2019 En ny läkemedelskandidat, givosiran, har i en studie prövats på patienter med akut intermittent porfyri. Hos patienter med återkommande akuta attacker som erhöll givosiran minskade attackerna med upp till 79 procent. ()

Självbehandling med app effektiv för kvinnor med urininkontinens

Nya rön 04 APR 2019 I en avhandling från Umeå universitet undersöktes om kvinnor med ansträngningsinkontinens minst 1 gång/vecka kunde bli hjälpta av självbehandling i form av bäckenbottenträningsprogram och livsstilsråd från en mobilapp. ()

Egenordinerad provtagning kan ge laboratoriemedicinen ny roll

Temaartikel 02 APR 2019 Egenprovtagning expanderar och väcker frågor om etik, medicin och ekonomi. Vem ska ta ansvar för verksamheten och hur ska sjukvården hantera konsekvenserna? ()

Annons Annons

Laboratoriemedicin i utveckling

Temainledning 02 APR 2019 Ny teknologi skapar möjligheter för fler och snabbare test, men ställer också nya krav på laboratoriemedicinen i Sverige, skriver gästredaktör Göran Schedvin. ()

5 frågor till Lukas Löwing Svensson

Författarintervjun 02 APR 2019 Lukas Löwing Svensson, ST-läkare, klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping, har skrivit en artikel om framtidens laboratoriemedicin. ()

Trend av ökad psykisk ohälsa måste brytas

Reflexion 02 APR 2019 »Hänsyn måste tas till olika individers förmåga att tåla stress – i skolan, på arbetet eller i sociala medier.« ()

Framtidens laboratorieläkare bör bidra mer med råd och tolkningar

Temaartikel 02 APR 2019 Utvecklingen inom laboratoriemedicin går dels mot robustare patientnära instrument, dels mot dataintensiva kartläggningar av gener. Laboratoriemedicinens fokus bör flyttas från att leverera svar till att bidra med rådgivning och tolkningar. ()

Tillsammans skapar vi laboratorieresultat att lita på

Temaartikel 02 APR 2019 Alla laboratorieresultat har en större eller mindre osäkerhet. Extern kvalitetssäkring (EQA) kan användas för att belysa hur riktiga resultaten är och vilka metodskillnader som finns. Kvalitetsmål för hur noggranna resultaten ska vara bör bestämmas i diskussion mellan kliniker, laboratorier och EQA-organisatörer. (1 kommentar)

Automatiserad reflexanalys måste införas på rätt sätt

Temaartikel 02 APR 2019 Det är erkänt svårt både att införa nya metoder i sjukvården och att utmönstra gamla. I Region Östergötland har en ny modell införts för införande av nya analyser med aktiv uppföljning i införandefasen på vårdcentrals- och läkarnivå. ()

D-vitaminanalyser i primärvård måste användas ändamålsenligt

Temaartikel 01 APR 2019 Antalet beställningar av analys av 25-hydroxivitamin D i serum (S-25[OH]D) har ökat avsevärt i Sverige under de senaste åren. Införande av aktiv strategi mot överanvändning enligt »Choosing wisely«-modellen i Region Östergötland ledde till ett trendbrott och betydligt färre beställningar av S-25(OH)D-analyser. (2 kommentarer)

IBD en riskfaktor för postkoloskopisk kolorektal cancer

Nya rön 29 MAR 2019 Andelen postkoloskopisk kolorektal cancer, PCCRC, vid Crohns sjukdom var 28 procent och vid ulcerös kolit 41 procent, jämfört med 6,3 procent när IBD inte förelåg. Det visas i en studie som undersökt andelen PCCRC vid kolorektal cancer hos dem med IBD jämfört med dem utan IBD. ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.