Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Nya riktlinjer skärper behandling av diabetes

Medicinsk kommentar 13 JAN 2020 Nya europeiska riktlinjer om lipidregleringen anger skärpta behandlingsmål, till exempel LDL-kolesterol < 1,4 mmol/l för patienter med mycket hög risk. Statiner rekommenderas i första hand, och en stärkt ställning för patienten och upprättande av en behandlingsplan betonas. (4 kommentarer)

Sista pusselbiten på plats i översynen av epilepsivården

Medicinsk kommentar 10 JAN 2020 Läkemedelsverkets nya rekommendationer om behandling vid epilepsi är den sista delen i översynen av den svenska epilepsivården. Tidigare har SBU kommit med en systematisk översikt och utvärdering, och Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlinjer för vård vid epilepsi. ()

Blodtryckssänkande till natten – komplement men inte praxis

Medicinsk kommentar 23 DEC 2019 Den nyligen publicerade Hygia-studien fann lägre risk för hjärt–kärlsjukdom om blodtryckssänkande läkemedel intogs till natten i stället för på morgonen. Studien är dock behäftad med en rad metodologiska problem och resultaten av kommande studier bör inväntas innan ordinationen ändras. (4 kommentarer)

Tidig eller sen konvertering vid förmaksflimmer?

Medicinsk kommentar 02 DEC 2019 Patienter med förmaksflimmer behandlas ofta med akut el- och läkemedelskonvertering för att återställa sinusrytm, men nya data visar att många patienter spontankonverterar till sinusrytm inom 2 dygn även utan behandling. Är vi för snabba med att konvertera våra förmaksflimmerpatienter med symtom? (3 kommentarer)

Prioriteringsplattformen kan stärka förtroendet för vården

Medicinsk kommentar 28 NOV 2019 Prioriteringsplattformen formulerar ­centrala idéer om sjukvårdens mål och värden. De kan och bör vara oförändrade, även om förutsättningarna att uppnå dem ändras. Gränserna för de behov som samhället anser att den offentliga sjukvården ska tillgodose kan ändras utan att de grundläggande målen överges. ()

Viktigt att överväga yrke som orsak till lungsjukdom

Medicinsk kommentar 27 NOV 2019 Exponeringar på arbetsplatsen kan förklara insjuknandet hos mer än var tionde vuxen med astma, KOL, lungfibros eller pneumoni. ()

Vi kan ha något att lära av komplementär och alternativ vård

Medicinsk kommentar 18 NOV 2019 Hälso- och sjukvården skulle kunna ta intryck från komplementär och alternativ vård vad gäller den fysiska vårdmiljöns betydelse, kontinuiteten, den tid som ägnas åt den vårdsökande och hur ospecifika effekter kan ses som en tillgång i vården. ()

Tolkning av plasmakortisol vid misstanke om kortisolbrist

Medicinsk kommentar 11 NOV 2019 Nuvarande analysmetoder vid svenska sjukhuslaboratorier för kortisolbestämning i serum och plasma ger lägre nivåer än de metoder som använts tidigare. Med beaktande av felkällor och patientens kliniska bild bedöms ACTH-kortisol­axeln fungera tillfredsställande om P-kortisol >350 nmol/l i morgonprov från ostressad patient eller P-kortisol >450 nmol/l efter Synacthen-injektion. ()

Mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Medicinsk kommentar 17 OKT 2019 Män tar avstånd från ett synsätt som sammanlänkar deras självmordsbeteende med depression och psykisk sjukdom. Ett bemötande med fokus på mannens personliga problem och brister ökar mannens förtroende för vården och främjar ökat hjälpsökande. (1 kommentar)

Ökningen av köns­dysfori hos unga tarvar eftertanke

Medicinsk kommentar 11 OKT 2019 Diagnosen könsdysfori hos unga har ökat mer än 20 gånger på 10 år. Det finns lång erfarenhet av förändring av könstillhörighet för en noga selekterad grupp, men för dem som tillkommit i dagens vidare grupp är långtidsresultaten okända. För att inte skada bör vården överväga om irreversibla åtgärder endast bör göras inom ramen för kliniska studier. (7 kommentarer)

Klimateffekterna från anestesin kan minska

Medicinsk kommentar 10 OKT 2019 De halogenerade gaser som används inom anestesin är kraftfulla växthusgaser. Genom att ersätta den mest potenta växthusgasen desfluran med sevofluran kan klimateffekten minska med 73 procent. Klimateffekterna kan också minska genom att använda intravenösa narkosmedel. (9 kommentarer)

Stora variationer i omfattning av psykiatrisk tvångsvård

Medicinsk kommentar 04 OKT 2019 Det finns stora skillnader internationellt i den psykiatriska tvångsvårdens omfattning. Skillnaderna tycks vara oberoende av indikationerna för tvångsvård, vårdbehov eller farlighet och vem som beslutar: domare eller psykiatrer. Det finns även stora skillnader i omfatt­ningen av tvångsvård i Sverige, trots samma lagstiftning. ()

Arbetet med mödradödlighet kan tjäna som föredöme

Medicinsk kommentar 30 SEP 2019 Genom att på nationell nivå följa utfallet av sällsynta oönskade händelser kan både positiva och negativa förändringar snabbare identifieras. Arbetet inom SFOG kan sägas vara en direkt uppmaning till andra specialitetsföreningar att starta liknande verksamheter. ()

Fragilitetsfrakturer bör förebyggas på bred front

Medicinsk kommentar 16 SEP 2019 Atypiska femurfrakturer kan uppkomma efter långvarig bisfosfonatbehandling. Innan frakturen blir komplett får patienten ofta ospecifik värk i ljumske/lår. Det är nödvändigt att bedöma patienter med upprepade fall och frakturer inte bara utifrån bentäthet, utan även i ett holistiskt och bredare perspektiv. (1 kommentar)

Mindfulness för att förebygga utbrändhet i sjukvården

Medicinsk kommentar 09 SEP 2019 Stress och utmattning är ett växande problem i läkarkåren. Medveten närvaro, mindfulness, i andning och kroppen ökar fokus och ger återhämtning. Medkänsla kan generera positiva känslor som antidot mot empatitrötthet. ()

Överbehandlar vi patienter med gallgångssten?

Medicinsk kommentar 23 AUG 2019 Såväl gallgångssten som endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) kan orsaka ikterus, pankreatit och kolangit. Det är oklart vad som på sikt är farligast, obehandlad asymtomatisk gallgångssten eller ERCP. Tre retrospektiva studier har funnit ökad risk för ERCP-orsakade komplikationer vid behandling av asymtomatisk gallgångssten jämfört med symtomatisk. (2 kommentarer)

Civil–militär samverkan behövs för att klara masskadelägen

Medicinsk kommentar 09 AUG 2019 Den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Europa har medfört förändrade krav på den svenska försvarsförmågan och ett behov av att Sverige upprättar ett modernt totalförsvar. ()

Ny behandlingsregim kan bli möjlig vid infektiös endokardit

Medicinsk kommentar 19 JUL 2019 Intravenös antibiotikabehandling följd av peroral är säker för utvalda patienter med infek­tiös endokardit. Peroral behandling ska i nuläget ske med två antibiotikapreparat under strukturerad uppföljning. Formerna för antibiotikabehandling vid endokardit kommer i framtiden sannolikt att variera. ()

God och jämlik vård för nyanlända barn med CP

Medicinsk kommentar 01 JUL 2019 Andelen utrikes födda barn med cerebral pares ökade under 2000-talet, och det fanns en oro inom barnsjukvården att inte räcka till och kunna erbjuda tillräcklig vård. ()

Skafoideumfrakturer – viktigt med korrekt diagnos i tid

Medicinsk kommentar 17 JUN 2019 Kunskap om skafoideumfraktur och handledstrauma är i dag omfattande, men viktigt är att föra ut den till alla ortopeder, akutläkare, allmänläkare och övriga som kommer i kontakt med handledstrauma. En missad skafoideumfraktur leder till allvarliga bestående resttillstånd. ()

Det första steget för ett svenskt njurbytesprogram

Medicinsk kommentar 10 JUN 2019 Förhoppningsvis kommer den första svenska erfarenheten av ett njurbytesprogram att leda till en fortsatt verksamhet och fler transplantationer med levande donatorer, som har flera fördelar. ()

Intrabronkiella ventiler ger god effekt – hos rätt patient

Medicinsk kommentar 23 MAJ 2019 Intrabronkiella ventiler kan avsevärt förbättra lungfunktion och livskvalitet hos vissa patienter med gravt emfysem. Bäst resultat fås vid heterogena emfysem: ju större skillnader i lungans elasticitet, desto bättre resultat. Risker finns, men de är ganska små. Ingreppen bör endast ske på centrum med erfarenhet. ()

Nytänkande behövs vid utmattningssyndrom

Medicinsk kommentar 17 MAJ 2019 Studien om yrkesspecifik behandling av lärare sjukskrivna för utmattningssyndrom flyttar fokus från generella åtgärder på individnivå till mer specifika som innefattar en yrkesgrupp och organisationen. Det är lovvärt, eftersom problem identifieras bäst av insatta och ska lösas där de hör hemma. Med tanke på det exklusiva och kostsamma genomförandet med få deltagare krävs dock ytterligare studier.  ()

Allmän TBE-vaccination ger hälsovinst till rimlig kostnad

Medicinsk kommentar 15 MAJ 2019 Beräknat på ett livstidsperspektiv är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för samhällsfinansierad TBE-vaccination i ett område med TBE-incidens och sjukvårdskostnader motsvarande Stockholms län 28 000–161 000 kronor, beroende på ålder vid vaccinationsstart. Kostnaden är lägre än vad som vanligtvis brukar anses rimlig när hälso- och sjukvårdens insatser ska prioriteras. ()

Samarbete som har förbättrat diabetesvården

Medicinsk kommentar 03 MAJ 2019 Ett målinriktat och evidensbaserat arbete med syfte att förbättra svensk diabetesvård för både vuxna och barn samt att göra den mera jämlik mellan olika landsting har sedan 2012 drivits genom det nationella programrådet för diabetes. ()

Dags att utjämna ojämlik hälsa

Medicinsk kommentar 30 APR 2019 Studien om folkhälsan i »tvillingstäderna« Norrköping och Linköping liksom flera tidigare studier visar att skillnader i hjärt–kärlhälsa består mellan olika socioekonomiska grupper. Det preventiva arbetet behöver tillämpas mer systematiskt. Evidensbaserade metoder finns. ()

Adjuvant behandling vid diabetes typ 1 – en översikt

Medicinsk kommentar 29 APR 2019 Nyligen godkändes en SGLT2-hämmare som första adjuvanta läkemedel till insulin för vissa vuxna patienter med typ 1-diabetes. I klinisk praxis har dock olika diabetes typ 2-läkemedel ibland använts som adjuvans vid typ 1-diabetes utanför indikation. Här följer en genomgång. (1 kommentar)

Nya europeiska riktlinjer för hypertoni ger utmaningar

Medicinsk kommentar 12 APR 2019 I de nya europeiska riktlinjerna för hypertoni rekommenderas för patienter <65 år blodtrycksmål 120–129/<80 mm Hg och för patienter >65 år 130–139/<80 mm Hg. Patientens totala riskprofil ska ­beaktas och behandling av högriskpatienter prioriteras. Följsamheten ökas genom enkel dosering och ökad delaktighet för patienterna. ()

Insulinresistens vanligt hos barn och ungdomar med fetma

Medicinsk kommentar 08 APR 2019 Insulinresistens och prediabetes är allvarliga tillstånd som medför ökad risk för hjärt–kärlkomplikationer och typ 2-diabetes. Det är angeläget att tidigt identifiera och behandla dessa tillstånd hos barn/ungdomar. ()

Olika tillstånd av pulmonell hypertension ska inte förväxlas

Medicinsk kommentar 25 MAR 2019 Studier med PAH-läkemedel har visat skadliga effekter vid pulmonell hypertension på basen av vänstersidig hjärtsjukdom. Sådan underhållsbehandling ska därför undvikas. ()

Uppföljning efter hjärtstopp – nu finns svenska riktlinjer

Medicinsk kommentar 14 MAR 2019 Kognitiva och emotionella svårigheter är vanliga hos personer som överlevt ett hjärtstopp. Rutinerna för uppföljning efter hjärtstopp varierar stort mellan olika regioner och sjukhus i Sverige. Svenska HLR-rådets arbetsgrupp för vård efter hjärtstopp har tagit fram svenska riktlinjer för uppföljning efter hjärtstopp. ()

Risk för godtycklig bedömning av ST-läkares kompetens

Medicinsk kommentar 11 MAR 2019 Vi har noterat stora skillnader i bedömningen av ST-läkares uppnådda specialistkompetens i internmedicin både inom och mellan sjukhus. Det finns risker för ojämlik och orättvis bedömning av uppnådd specialistkompetens. (1 kommentar)

Läkemedel i klinisk praxis: Hur får vi bättre kunskap?

Medicinsk kommentar 08 MAR 2019 Det behövs bättre nationell samordning av läkemedelsuppföljning. Befintlig kompetens inom klinisk epi­demio­logi behöver tillvaratas bättre. En oberoende och långsiktig finansiering av medicinskt och samhälleligt viktiga uppföljningsstudier måste säkras. (3 kommentarer)

Kateterablation – mer än bara symtomlindring?

Medicinsk kommentar 21 FEB 2019 Nya studier visar att ablation av förmaksflimmer sannolikt leder till mer än enbart symtomlindring. Patienter med förmaksflimmer och hjärtsvikt tycks ha minst lika stor nytta av ablation som patienter utan hjärtsvikt. ()

Alltför många inkluderas i vårdförlopp urinblåsecancer

Medicinsk kommentar 15 FEB 2019 Hos mindre än 1 procent av dem under 75 år som inkluderats i standardiserat vårdförlopp för urinblåsecancer med makroskopisk hematuri och bakteriuri och/eller symtom som vid urinvägsinfektion diagnostiseras en cancer. Det är därför inte motiverat att de inkluderas i standardiserat vårdförlopp. Tyst makroskopisk hematuri är däremot ofta orsakat av blåscancer, och det är angeläget att den utreds. (19 kommentarer)

Kortare preoperativ fasta för barn bör övervägas

Medicinsk kommentar 08 FEB 2019 Många barn fastar längre än nödvändigt före operation, vilket innebär både fysiska och psykiska påfrestningar. Den europeiska barnanestesiföreningen rekommenderar nu 1 timmes fasta för klar dryck.  ()

SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras

Medicinsk kommentar 31 JAN 2019 SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras. Huvudändringen är att »I« nu betyder »känslig vid ökad antibiotikaexponering«. Det innebär att medlet behöver inte undvikas, men doseringen måste anpassas för den lägre känsligheten. ()

PCSK9-hämmare kan minska total dödlighet

Medicinsk kommentar 28 JAN 2019 Resultaten från ODYSSEY-studien visar positiva kliniska resultat på kardiovaskulär kärlsjukdom i sekundär prevention. Jämfört med den tidigare publicerade FOURIER-studien visade resultaten i ODYSSEY även på minskad total dödlighet. (8 kommentarer)

Läkaren har en nyckelroll i vårdarbetet med levnadsvanor

Medicinsk kommentar 21 JAN 2019 Socialstyrelsens nya preventiva riktlinjer betonar vikten av att stödja levnadsvane­förändringar hos personer med särskild risk. Läkarkåren har här en nyckelroll. En stor majoritet av patienter som samtalar om levnadsvanor vid kontakter med vården gör det med en läkare. ()

Kognitiv psykoterapi och antidepressiva

Medicinsk kommentar 10 JAN 2019 Kognitiv psykoterapi kan minska risken för återfall hos patienter med återkommande okomplicerade depressioner och pågående långtidsbehandling med antidepressiva. För patienter som önskar avbryta sin antidepressiva medicinering kan kognitiv psykoterapi under nedtrappningen vara ett effektivt alternativ för att minska återfall. (1 kommentar)

Läkares personkännedom sparade liv och resurser

Medicinsk kommentar 07 JAN 2019 En amerikansk studie visade att personlig kännedom om patienten sparade resurser och minskade mortalitet. En ny svensk primärvårdsorganisation med personlig listning på läkare skulle bidra till ökad kontinuitet samt lösa arbetsmiljöproblem. (5 kommentarer)

Lågriskkonsumtion av alkohol – nu stöd för lägre gränser

Medicinsk kommentar 19 DEC 2018 Ny forskning rekommenderar sänkta gränser för lågriskkonsumtion av alkohol: max 100 gram per vecka. Något skydd för död i hjärt–kärlsjukdom ses inte med alkohol. Insjuknandet i hjärtinfarkt var lägre, men inte dödligheten. För övriga hjärt–kärlsjukdomar ökade såväl insjuknande som dödlighet. ()

Årets Nobelprisbelönta anti­kroppar i cancervården

Medicinsk kommentar 05 DEC 2018 Antikroppsbehandling mot cancer är rutin sedan många år, men det är först med introduktionen av årets »Nobelprismediciner« som immunterapi har etablerats som en huvudsaklig behandling. Lovande pågående forskning inom immunterapiområdet innefattar T-celler, immun­stimulerande genterapi och kombinationer av olika immunterapier samt kombinationer av immunterapi och cytostatika.  ()

Labbdiagnostik av sällsynta sjukdomar kan bli bättre

Medicinsk kommentar 27 NOV 2018 Förbättrad diagnostik av sällsynta sjukdomar beror både på sjukvårdspersonalens kunskaper och på tillgången till effektiva diagnostiska metoder. ()

Hasardspelberoende i DSM-5 ger nya diagnostiska verktyg

Medicinsk kommentar 14 NOV 2018 Konsekvenser av en omreglerad spelmarknad för individer med spelproblematik bör förutses och hanteras. Åtgärder behövs för att optimera samverkan mellan vård och socialtjänst och övriga som är ansvariga i frågor som berör problematiskt spelande. (1 kommentar)

Rökavvänjning – ännu under­utnyttjad räddning för många

Medicinsk kommentar 29 OKT 2018 Sverige har mer än 800 välutbildade men under­utnyttjade tobaksavvänjare. De kan erbjuda Socialstyrelsens rekommenderade »kvalificerat rådgivande samtal« kombinerat med läkemedel. E-cigaretter och »heat not burn«-produkter saknar vetenskapligt stöd som rökavvänjningshjälp. Läkarkåren borde agera mot politiker och beslutsfattare för ett rökfritt Sverige 2025, skriver Hans Gilljam. (1 kommentar)

Sveriges bottenplacering i OECD:s rankning används fel

Medicinsk kommentar 26 OKT 2018 Sverige har i flera år haft det lägsta antalet patientbesök per läkare vid OECD:s internationella jämförelse. Mätetalet blir relativt lågt, eftersom Sverige överrapporterar antalet läkare och underrapporterar antalet besök. Antal patientbesök per läkare avspeglar olika sjukvårdssystems konstruktion men är inte ett lämpligt mått på effektivitet. (1 kommentar)

Nya europeiska riktlinjer för behandling av hypertoni

Medicinsk kommentar 25 OKT 2018 De europeiska hypertoniriktlinjerna har nyligen reviderats. Bland annat rekommenderas för patienter <65 år med hypertoni ett systoliskt blodtrycksmål på 120–129 mm Hg och att alla >18 år ska få blodtrycket mätt och dokumenterat minst vart femte år. (4 kommentarer)

Genombrott inom diagnostik av prostata­cancer

Medicinsk kommentar 23 OKT 2018 Prostatacancerdiagnostik med PSA-prov och systematiska vävnadsprov leder till betydande överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös cancer. PSA-testningen i Sverige är osystematisk, ojämlik, ineffektiv och mycket resurskrävande. Vi ser nu ett paradigmskifte till organiserad, riskstratifierad, sekventiell och riktad diagnostik. (2 kommentarer)

Riskstratifiering vid pulmonell arteriell hyper­tension

Medicinsk kommentar 15 OKT 2018 Pulmonell arteriell hypertension (PAH) beror på sammandragning, remodellering och in situ-trombotisering i små lung­artärer. Riskstratifiering från den europeiska kardiologföreningen (ESC) och European Respiratory Society (ERS) är ett nytt sätt att utvärdera kliniskt status vid sjukdomen. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!