Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Vanliga tillstånd i hand och handled, del 2

Medicinens ABC 11 APR 2019 År 2016 opererades fler än 16 000 patienter på handkirurgiska kliniker i Sverige till följd av skada eller sjukdom i finger, hand och handled. Denna ABC-artikel beskriver aktuellt kunskapsläge för några vanliga handkirurgiska diagnoser: triggerfinger, Dupuytrens kontraktur och ganglion. (2 kommentarer)

Vanliga tillstånd i hand och handled, del 1

Medicinens ABC 09 APR 2019 Smärta i hand och handled samt nedsatt handfunktion till följd av olika tillstånd och sjukdomar är vanliga sökorsaker inom primärvården. I denna ABC-artikel beskrivs några vanliga sjukdomstillstånd i hand och handled: karpaltunnelsyndrom, morbus de Quervain och tumbasartros (1 kommentar)

Bipolär sjukdom

Medicinens ABC 05 MAR 2019 Bipolär sjukdom är en allvarlig sjukdom med betydande konsekvenser och risker för patienten, men sjukdomen är oftast behandlingsbar. Förebyggande farmakologisk behandling är A och O för att funktion ska kunna bibehållas.  (3 kommentarer)

Infektiös endokardit

Medicinens ABC 05 FEB 2019 Infektiös endokardit är en förhållandevis ovanlig dia­gnos med cirka 500 fall årligen i Sverige. Endokardit engagerar hjärtats innersta hinna, endokardiet, företrädelsevis klaffarna. Sjukdomen uppstår i samband med bakteriemi framför allt hos predisponerade individer. (2 kommentarer)

Aneurysmal subaraknoidalblödning

Medicinens ABC 22 JAN 2019 Spontan subaraknoidalblödning orsakad av ett brustet aneurysm är ett akut tillstånd med hög mortalitet där snabb diagnostik och behandling är avgörande för prognosen. Här redogörs för primär handläggning och diagnostik samt översiktliga behandlingsprinciper. (2 kommentarer)

Utredning av diarré

Medicinens ABC 26 NOV 2018 Diarré definieras som ändring i avföringen avseende frekvens, konsistens och mängd: tre eller fler dagliga avföringar med lös eller vattnig konsistens som överstiger 200 g/dygn eller 200 ml/dygn. Diarré är ett symtom, inte en sjukdom i sig, med flera olika orsaker och patofysiologiska mekanismer. (1 kommentar)

Elkonvertering och defibrillering

Medicinens ABC 30 OKT 2018 Elkonvertering och defibrillering är en vanlig, effektiv och säker metod för att behandla takyarytmier och kan vara direkt livräddande. Denna ABC-artikel belyser teoretisk bakgrund, indikationer, klinisk utredning och förberedelse samt tekniskt handhavande. (3 kommentarer)

Smärta i nacke och rygg, del 1

Medicinens ABC 13 AUG 2018 Besvär och smärta i nack- och ryggregionen drabbar upp till 70–80 procent av befolkningen och är bland de tillstånd som orsakar högst sjukfrånvaro i Sverige. Denna ABC-artikel beskriver orsaker, symtom och utredning av icke-traumatisk nack- och ryggsmärta. (5 kommentarer)

Smärta i nacke och rygg, del 2

Medicinens ABC 13 AUG 2018 Nack- och ryggsmärta är ofta associerad med nedsatt fysisk funktionsförmåga och påverkan på ADL-funktioner, och många patienter upplever en betydande försämring med avseende på livskvaliteten. Denna ABC-artikel beskriver behandlingsrekommendationer, behov av sjukskrivning och prognos för olika sjukdomstillstånd som orsakar besvär och smärta i nacke och rygg. ()

Skadedokumentation

Medicinens ABC 09 APR 2018 När polis och åklagare utreder ett misstänkt brott där fysiskt och/eller sexuellt våld har förekommit är det ofta betydelsefullt att såväl förekomst som avsaknad av skador på både målsäganden (dvs brottsoffret) och den misstänkte finns dokumenterade på ett rättssäkert sätt. (2 kommentarer)

IBS – irritabel tarm

Medicinens ABC 07 MAR 2018 IBS är ofarligt men har ofta en avsevärd påverkan på livskvalitet. Framgångsrik behandling bygger på personcentrerad vård och god patient–läkarrelation. ()

Perikardit och myokardit

Medicinens ABC 27 FEB 2018 Perikardit (hjärtsäcksinflammation) och myokardit (hjärtmuskelinflammation) kan vara okomplicerade, självläkande och ofta asymtomatiska sjukdomar. Ibland krävs dock avancerat omhändertagande och intensivvård. Perikardit recidiverar ofta och kan i svåra fall kräva operation där hjärtsäcken avlägsnas. Myokardit kan leda till hjärtsvikt eller i sällsynta fall till plötslig hjärtdöd.  ()

Distal radius­fraktur hos vuxna

Medicinens ABC 09 FEB 2018 Distal radiusfraktur hos vuxna är vanligt, drygt 20 000 drabbas varje år i Sverige. En typisk skademekanism är fall i samma plan. Behandlingsalternativen har med åren blivit flera, men tydlig evidens saknas för vilken behandling som är bäst. ()

Förmaksflimmer på akuten

Medicinens ABC 18 JAN 2018 Tidig antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer är viktigt då det minskar morbiditet och mortalitet. En snabb, effektiv och bra behandling på akuten bidrar till bättre livskvalitet för patienten. ()

Misstänkt kardiell bröstsmärta på akuten

Medicinens ABC 02 NOV 2017 Bröstsmärta står för cirka 5 procent av alla akutbesök och kan orsakas av ett flertal olika tillstånd. En strukturerad handläggning kan sannolikt bidra till minskad belastning på sjukhusets vårdavdelningar och förhindra onödiga utredningar. (2 kommentarer)

Wernickes encefalopati

Medicinens ABC 11 SEP 2017 Wernickes encefalopati är en akut neuropsykiatrisk rubbning till följd av tiaminbrist (vitamin B1). Obehandlat kan tillståndet vara livshotande eller medföra Korsakoffs syndrom, en demens kännetecknad av irreversibel anterograd minnesstörning. I en ABC-artikel ges en klinisk genomgång av syndromet och sjukdomsbild och behandling beskrivs utifrån patofysiologin. (2 kommentarer)

Pediatrisk EKG-tolkning

Medicinens ABC 12 JUN 2017 EKG används på barn vid utredning av t ex misstänkta arytmier, bröstsmärta, synkope, intoxikationer och medfödda hjärtfel. Det är därför viktigt för alla läkare som handlägger barn att vara förtrogna med pediatrisk EKG-tolkning. ()

Höftfrakturer

Medicinens ABC 11 APR 2017 I Sverige drabbas årligen ca 17 500 personer av höftfraktur. Medelåldern är 82 år; två tredjedelar är kvinnor. Skademekanismen är ofta fall i samma plan. Höftfrakturer kostar samhället 1,5 miljarder kronor årligen. Denna patientgrupp konsumerar en fjärdedel av samtliga vårddygn inom ortopedin. (1 kommentar)

Sepsis hos vuxna – tidig upptäckt och initial behandling

Medicinens ABC 29 MAR 2017 Sepsis är ett tillstånd med hög morbiditet och mortalitet som kan förekomma överallt i vården. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för prognosen, men försvåras många gånger av att sjukdomsbilden initialt kan vara diffus. ()

Farmakologisk symtomlindring i livets slutskede

Medicinens ABC 03 FEB 2017 I livets slutskede är det inte ovanligt att patienter besväras av smärta, illamående, andnöd/rosslingar, oro/ångest eller konfusion. Med relativt enkla farmakologiska åtgärder är det ofta möjligt att lindra dessa symtom på ett tillfredsställande sätt. (2 kommentarer)

Icke-invasiv diagnostik vid stabil kranskärls­sjukdom

Medicinens ABC 20 DEC 2016 Denna ABC-artikel redogör för utredning av misstänkt stabil kranskärlssjukdom med utgångspunkt från de europeiska riktlinjerna med anpassning till svenska förhållanden. Här beskrivs även de vanligaste icke-invasiva diagnostiska undersökningar­na i klinisk praxis liksom betydelsen av indivi­duell riskbedömning vid val av diagnostisk metod. (4 kommentarer)

Axelluxation

Medicinens ABC 28 SEP 2016 Axelleden har störst rörelseomfång av alla leder i kroppen, vilket ökar risken för luxation. Risken att drabbas är högst bland unga idrottsaktiva män, därnäst äldre kvinnor som faller på utsträckt arm. (2 kommentarer)

Smärtlindring vid vaginal förlossning

Medicinens ABC 28 JUN 2016 Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. ()

Ljumskbråck hos vuxna

Medicinens ABC 02 MAR 2016 Operation av ljumskbråck är det vanligaste ingreppet inom allmänkirurgi i Sverige. I hela världen opereras >20 miljoner ljumskbråck årligen, i Sverige omkring 16 000. En ABC-artikel sammanfattar dagens behandling av ljumskbråck hos vuxna. (4 kommentarer)

Praktisk handläggning av näsblödning

Medicinens ABC 24 FEB 2016 De flesta fall av näsblödning är okomplicerade, men hos ca 6 procent behöver sjukvården hjälpa till för att stoppa blödningen. Därför är det viktigt att alla inom vården har god kännedom om hur man praktiskt handlägger vanliga typer av näsblödning. (3 kommentarer)

Armbågsskador hos barn

Medicinens ABC 16 FEB 2016 I en ABC-artikel beskrivs handläggningen av armbågsskador på akutmottagningen och svåra komplikationer som kompartmentsyndrom och nervskador.  (4 kommentarer)

Massiv blödning vid trauma

Medicinens ABC 18 JAN 2016 Stora traumatiska blödningar är ett relativt sällsynt tillstånd på de flesta akutmottagningar i Sverige. Dock måste alla sjukhus som tar emot patienter med trauma vara beredda på att kunna göra snabba och korrekta insatser för att öka chanserna till överlevnad.  (1 kommentar)

Utredning av hypokalemi

Medicinens ABC 15 DEC 2015 Hypokalemi är en av de vanligaste elektrolytrubbningar och förekommer hos mer än 20 procent av sjukhusvårdade patienter. Hypokalemi är oftast lätt att behandla med kaliumsubstitution, men för att behandlingsresultaten ska bli framgångsrika på lång sikt krävs kännedom om vad som orsakar tillståndet. ()

Chock på akuten

Medicinens ABC 27 OKT 2015 Chock kan definieras som ett tillstånd av akut cirkulationspåverkan som medför att tillförseln av syre till vävnaderna understiger efterfrågan, vilket leder till vävnadshypoxi. Obehandlad chock leder till multiorgansvikt med hög dödlighet. Tidigt igenkännande av chock och riktad behandling minskar morbiditet och mortalitet. (4 kommentarer)

Vaskulära lesioner, del 2:

Medicinens ABC 12 MAJ 2015 I denna ABC-artikel presenteras behandling av och komplikationer vid vaskulära lesioner samt några vanliga syndrom och missbildningar som är associerade med kärllesioner. ()

Vaskulära lesioner, del 1:

Medicinens ABC 27 APR 2015 Vaskulära lesioner är vanliga och drabbar upp till 10 procent av alla spädbarn. Lesionerna indelas i tumörer, som är vanliga, och missbildningar, som är relativt ovanliga. Att förstå och kunna tillämpa den moderna klassificeringen av vaskulära lesioner är grundläggande för rätt diagnos och rätt behandling. (2 kommentarer)

Akut ruptur av akillessenan

Medicinens ABC 17 MAR 2015 Frekvensen av akillessenerupturer har ökat under de senaste decennierna. Riskgruppen är framför allt män i 40-årsåldern, och skadetillfället är starkt förknippat med någon form av idrottsaktivitet där akillessenan utsätts för hög belastning.  (2 kommentarer)

Yrsel på akuten

Medicinens ABC 24 FEB 2015 Yrsel uppstår när signalerna från synen, innerörats balansorgan och den somatosensoriska informationen inte överensstämmer med varandra eller misstolkas av hjärnan. Yrsel är kontaktorsak hos ca 3 procent av vuxna patienter på akutmottagningen. Huvuduppgiften på akuten är att identifiera potentiellt livshotande tillstånd. (3 kommentarer)

Trigeminus­neuralgi

Medicinens ABC 15 DEC 2014 Trigeminusneuralgi är ett relativt sällsynt tillstånd som ofta ger en ansiktssmärta som är värre än något patienten tidigare upplevt och ibland därför kallas självmordssjukan. Det vetenskapliga underlaget på området är otillräckligt för evidensbaserade slutsatser, men det råder i huvudsak konsensus bland experter. (1 kommentar)

Handläggning av dödsfall

Medicinens ABC 24 NOV 2014 Varje år inträffar ca 90 000 dödsfall i Sverige, varav ca 5 000 är »onaturliga«. Det är läkares uppgift att konstatera dödsfall och utfärda dödsbevis och dödsorsaksintyg. Hur detta ska gå till och vilka dödsfall som ska anmälas till polis framgår av en rad författningar. Ändå uppstår ofta fel. (1 kommentar)

Akut buk hos barn

Medicinens ABC 07 NOV 2014 Noggrann anamnes och status, indicerade röntgenundersökningar och riktad provtagning ger möjlighet att bedöma barnets tillstånd och, utifrån barnets ålder, skapa en helhetsbild för att skilja farliga diagnoser från harmlösa tillstånd vid akut buk. (5 kommentarer)

Axelfrakturer, del 2:

Medicinens ABC 27 MAJ 2014 Denna ABC-artikel, den andra av två ABC-artiklar om axelfrakturer, beskriver behandlingsstrategier vid skapula- och proximala humerusfrakturer. Anatomi och kliniskt status vad gäller dessa frakturer beskrivs i detalj i den första artikeln, »ABC om Axelfrakturer, del 1: Klavikelfrakturer«, publicerad i Läkartidningen nr 20/2014. ()

Axelfrakturer, del 1:

Medicinens ABC 13 MAJ 2014 Begreppet axelfrakturer omfattar frakturer i klavikeln, skapula och proximala humerus. Denna ABC-artikel beskriver anatomi och diagnostik vid dessa frakturtyper samt behandlingsstrategier vid klavikelfrakturer. Behandlingsstrategier vid skapula- och proximala humerusfrakturer beskrivs i en andra ABC-artikel om axelfrakturer, denna publiceras i Läkartidningen nr 22–24/2014. ()

Fotledsdistorsion

Medicinens ABC 18 FEB 2014 Fotledsstukning uppfattas ofta som en godartat och banal skada. Kirurgi behövs sällan, men för att undvika risken för komplikationer är det viktigt med ett adekvat akut omhändertagande. (1 kommentar)

Ketoacidos vid diabetes hos vuxna

Medicinens ABC 17 DEC 2013 Diabetesketoacidos definieras av triaden hyperglykemi, ketos och metabol acidos. En ABC-artikel presenterar översiktligt initial utredning och behandling av detta potentiellt livshotande tillstånd. ()