Annons
Annons
Annons Annons

Förtydliganden i debatten om standardiserade vårdförlopp

bild

Debatt 12 DEC 2019 Syftet med vårdförlopp är att vi ska ha en jämlik, god och effektiv vård i hela landet. Vården ska utgå från den enskilda patientens behov, skriver Fredrik Lennartsson, Sveriges Kommuner och regioner, och Mats Bojestig, ordförande, Nationellt system för kunskapsstyrning, i detta inlägg i en aktuell debatt i Läkartidningen.

Replik angående läkemedelsbristen: Restnoteringar är oftast hanterbara

bild

Debatt 11 DEC 2019 Johan Wallér, Sveriges apoteksförening, skriver i ett debattinlägg i LT att det utgör ett misslyckande att läkemedelsföretagen delvis inte kan leverera mediciner i tillräcklig mängd för de svenska behoven. Problemet kan delas upp i två delar: dels de internationella grundorsakerna, dels vad vi i Sverige kan göra för att bättre hantera konsekvenserna, svarar Anders Blanck, LIF – de forskande läkemedelsföretagen. (1 kommentar)

Miljöarbetet i regionerna bör samordnas och effektiviseras

bild

Debatt 10 DEC 2019 Sveriges Kommuner och regioner har nyligen publicerat en rapport om miljöarbetet i regionerna för 2019. Det är glädjande att många regioner börjar göra klimatberäkningar. Men det finns ett större perspektiv som visar att detta arbete skulle kunna göras mycket effektivare, skriver Läkare för miljön. (2 kommentarer)

bild

Sveriges apoteksförening: Fokusera på de verkliga orsakerna för att lösa läkemedelsbristen

Debatt 06 DEC 2019 Det är tydligt att industrin delvis misslyckats med sitt uppdrag att tillförlitligt leverera läkemedel till befolkningen. När läkemedel plötsligt inte går att få tag på kan varken vården, apoteken, myndigheter eller andra aktörer hjälpa patienterna, skriver Johan Wallér, vd, Sveriges apoteksförening. (3 kommentarer)

Komplementär och alternativ medicin – vad kan vi lära oss?

Signerat 04 DEC 2019 Kanske är KAM:s popularitet ett tecken på misslyckande hos skolmedicinen? Med stress, svår arbetsmiljö, dålig kontinuitet och  tidsbrist finns det inte alltid tid att motivera och förklara och göra patienten så delaktig i vården som patientsäkerhetslagen kräver.

bild

Så vinner du pris som bästa handledare

Debatt 04 DEC 2019 Oskar Krakau, Nicole Laszlo och Erica Aldenbäck har under sin läkarutbildning stött på både bra och dåliga exempel på handledning. De levererar tips för den som vill »vinna pris« som bästa handledare. (1 kommentar)

Glömda svenska läkarstudenter behöver hjälp

Inledare 04 DEC 2019 Tidigare har det varit en fungerande lösning att förlägga sin AT till Sverige. Men när Sverige på hösten 2021 får en sexårig legitimationsgrundande utbildning ska AT successivt fasas ut. Därför finns en oro bland de svenska läkarstudenterna i Polen för att de inte kommer att kunna få AT i Sverige.

bild

Genusmedicinsk kompetens måste säkerställas i nya läkarutbildningen

Debatt 03 DEC 2019 Behovet av genusperspektiv inom medicinsk utbildning har erkänts på regeringsnivå. Just nu fastställs kursplaner för den nya sexåriga läkarutbildningen. Genusmedicin måste bli en självklar del av läkarutbildningen, skriver Kvinnliga läkares förening. (3 kommentarer)

Biotininterferens kan ligga bakom felaktiga analysresultat

bild

Debatt 03 DEC 2019 Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nyligen varnat för risken för felaktiga analysresultat på grund av biotininterferens. FDA är särskilt oroat för interferens som ger falskt låga troponinresultat, skriver Anders Larsson. (1 kommentar)

Replik från Svenska läkaresällskapet: Oroande att standardiserade vårdförlopp införs brett i vården

bild

Debatt 02 DEC 2019 Författarna till en debattartikel i Läkartidningen uppmanar Läkarförbundet och Läkaresällskapet att omedelbart tillsätta en krisgrupp och utifrån etiska principer kräva att Sveriges Kommuner och regioner redovisar vilken evidens som finns för breddinförandet av standardiserade vårdförlopp. Här svarar Svenska läkaresällskapet. (3 kommentarer)

bild

Fundamentet i läkargärningen riskerar att avskaffas

Debatt 02 DEC 2019 Fundamentet i läkargärningen, individuell utredning, diagnostik, behandling och etik håller på att ersättas med politiskt beslutade utredningspaket och standardiserade vårdförlopp, utan att någon diskussion eller involvering av professionen skett. (11 kommentarer)

Replik till författarna till »BT – en ödesfråga« Förbundet måste agera kraftfullt för att säkra tillgången till BT-platser

bild

Debatt 29 NOV 2019 Robin Midhage och Hanna Liljebäck, ordförande respektive ledamot i Sylf Uppsala samt Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, kallar BT för en ödesfråga i en debattartikel i LT. Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation håller med.

Organisatoriska aspekter bör tas med i medicinska utvärderingar

bild

Debatt 27 NOV 2019 Vi vet väldigt lite om hur ledarskap och olika organisationsformer påverkar vårdens resultat. Medicinsk utvärdering bör därför i större utsträckning inkludera organisatoriska aspekter, skriver Måns Rosén. (5 kommentarer)

Facket behövs om läkare ska få ha det bra

Inledare 27 NOV 2019 »Det är hårdare konkurrens om tjänsterna och fler nedskärningar är på gång, samtidigt som rekordstora studentkullar är på väg ut i yrkeslivet. För dem kan det bli en lång väntan på allmäntjänstgöring och osäkra underläkarvikariat.«

Kan rotavirusvaccin förhindra eller fördröja insjuknandet i typ 1-diabetes?

bild

Debatt 26 NOV 2019 Fynd i flera studier tyder på att rotavirusvaccin skyddar mot, eller i vart fall skjuter upp, insjuknandet i typ 1-diabetes. Kan fynden bekräftas innebär de förstärkta argument för att införa och underhålla rotavirusvaccination i hela Sverige, skriver Leif Gothefors och Göran Wadell. (2 kommentarer)

Universitetsronden – en resa genom Sverige

Signerat 26 NOV 2019 Eftersom läkarutbildningen genomgår en av de största moderniseringarna på flera decennier har vi ägnat en ansenlig tid av mötet åt att djupdyka i hur universiteten förbereder denna förändring. ()

Myndighet missar målet i kampanj för att minska fallrisk hos äldre

Debatt 25 NOV 2019 I syfte att minska fallrisken hos äldre varnar Socialstyrelsen i kampanjen »Balansera mera« för läkemedelsgrupper som påstås öka risken för fall. Det vetenskapliga underlaget är dock bristfälligt, och nyttan av flera av läkemedlen är otvivelaktig. Socialstyrelsen gör därför sannolikt mer skada än nytta, skriver Peter Nordström och medförfattare. ()

Viktigt ta hänsyn till läkemedel vid bedömning av fallrisk

Debatt 25 NOV 2019 Peter Nordström och kolleger ifrågasätter i sitt debattinlägg i Läkartidningen material kring läkemedel som finns med i Socialstyrelsens kampanj »Balansera mera«, som har som syfte att förebygga fallolyckor. Här svarar Socialstyrelsen. ()

Annons Annons

Downs syndrom – studier lyfter fram kostnaderna för familjerna

Debatt 21 NOV 2019 Studier från Sydkorea och Mexiko behandlar incidensen av barn födda med Downs syndrom, men belyser samtidigt de kostnader som drabbar familjerna. I länder med ett skattefinansierat sjukvårdssystem som går med underskott måste en allt större del av kostnaderna förr eller senare överföras på familjerna, skriver Lars Breimer. (2 kommentarer)

Tio »väsentliga aktiviteter« framtagna för läkarprogrammen

Debatt 20 NOV 2019 Den nationella arbetsgruppen för förtroende­baserade professionella aktiviteter inom läkarprogrammen redogör på debattplats för tio nya så kallade EPA, väsentliga aktiviteter, som studenterna ska träna på under framför allt den patientnära delen av utbildningen. ()

Litet intresse för att bli chef väcker en oro

Inledare 20 NOV 2019 Läkarförbundet är väl bekant med det bristande intresset för chefsjobb och antog 2016 ett mål om att antalet läkare som är chefer skulle vara dubblerat till 2020. Detta kommer inte att nås men förbundet jobbar vidare med frågan, berättar ordförande Heidi Stensmyren. ()

Mamma, varför gråter du?

Signerat 19 NOV 2019 Dysfunktionella arbetsplatser med kränkningar levererar inga bra resultat. (1 kommentar)

Annons Annons

Vid resistensbestämning av bakterier – våga lita på I-gruppen

Debatt 19 NOV 2019 Inom det nya SIR-systemet bör klinikern lita på preparat i I-gruppen. »I« bör tas som en uppmaning att inte välja bort preparatet utan att i stället öka exponeringen, skriver Robin Razmi och medförfattare. ()

Bastjänstgöringen – en ödesfråga

Debatt 18 NOV 2019 Läkarförbundet måste agera kraftfullt för att säkra tillgången till BT-platser. AT och BT får inte hamna i konkurrens om resurser. Båda är nödvändiga för att trygga tillgången till framtidens specialister, anser företrädare för Sylf Uppsala och Upplands allmänna läkarförening. ()

Studien välkomnas, men analysen har metodologiska svagheter

Debatt 15 NOV 2019 Vi vill gärna se en studie som nyligen publicerades i Läkartidningen som startskottet för en mer initierad debatt om nätläkare i Sverige. Dessvärre lider analysen av metodologiska svagheter, skriver Mårten Blix, Institutet för näringslivsforskning, och Björn Ekman, Lunds universitet. ()

Vi finner inte mycket nytt av substans i kritiken av vår studie

Debatt 15 NOV 2019 Lina Maria Ellegård och Gustav Kjellsson finner inte mycket av substans i kritiken av den studie av nätvårdsanvändare de publicerat i Läkartidningen i sin replik på debattinlägget av Mårten Blix, Institutet för näringslivsstudier, och Björn Ekman, Lunds universitet. ()

»Etiskt dilemma« är ofta en fråga om bristande kommunikation

Debatt 14 NOV 2019 En artikel under vinjetten Etik & läkarroll i LT tar upp fyra fall som illustrerar att läkaren måste kunna kommunicera effektivt med sina patienter. Detta är ett nödvändigt villkor och handlar inte, vilken är författarens angreppsvinkel, om etiska överväganden, skriver Lars Breimer. (1 kommentar)

Den goda kommunikationen finns inte alltid där

Debatt 14 NOV 2019 Jag tror fortsatt att de dilemman som beskrivs i min artikel i LT har etisk relevans i sjukvården, skriver Joar Björk i denna slutreplik till Lars Breimer. ()

Vägen ut ur vårdkrisen går åt vänster

Debatt 14 NOV 2019 Vi har länge varnat för konsekvensen av nedskärningar, privatiseringar och snedfördelning av vårdresurser till de friskaste. Högerns tid vid det vårdpolitiska rodret måste efter NKS-haveriet vara över – vägen framåt går åt vänster, skriver medlemmar i Socialistiska läkare. (3 kommentarer)

Innovationer i sjukvården bör prioriteras högt

Inledare 13 NOV 2019 Innovationer utgör redan i dag en grund för en sjukvård av hög kvalitet och kan genom den starka tekniska utveckling som pågår antas göra det i ännu högre utsträckning i framtiden. ()

Dold skatt i bristfälliga socialförsäkringar

Signerat 12 NOV 2019 Många får en försäkring via sina fackförbund, som ofta erbjuder generösa gruppförsäkringar för att stötta sina medlemmar – så även Sveriges läkarförbund. ()

Apropå! Livslångt lärande och kortad läkarutbildning

Debatt 11 NOV 2019 Tord Bergmark ställer sig frågan om huruvida den nu starka betoningen av livslångt lärande ses som en kompensation för den förkortade läkarutbildningen. (4 kommentarer)

Patientens tillit börjar med ledningens tillit till professionen

Debatt 08 NOV 2019 Tillit till läkarna och andra vårdprofessioner är sjukvårdssystemets största tillgång. Dess betydelse kan inte överskattas. Antalet studier om tillit har ökat explosionsartat, och en ny insikt är att tilliten måste börja inom politiken, i chefsleden och i staber, skriver Louise Bringselius och Björn Eriksson. (3 kommentarer)

Våra råd bygger ofta på en värdering av risk och nytta

Debatt 05 NOV 2019 Dessvärre finns det oönskade ämnen i många livsmedel. Vi måste på klokast möjliga sätt välja och variera valet av mat för att minska hälsoriskerna så mycket som möjligt, skriver Rickard Bjerselius, toxikolog vid Livsmedelsverket, i denna replik på debattinlägget i LT om verkets råd gällande bland annat vissa margariner. ()

Bör hårt raffinerat och omestrat margarin verkligen kallas nyttigt?

Debatt 05 NOV 2019 Som dietister och läkare ställer vi oss frågande till att Livsmedelsverket rekommenderar nyckelhålsmärkt matfett på smörgåsen, vilket även inkluderar flera hårt raffinerade margariner, skriver Anna Ståhlberg och medförfattare. ()

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.